Intrebari frecvente despre CPE

Mai jos vei gasi cele mai frecvente intrebari legate de certificarea energetica a cladirilor:

Ce este un Certificat energetic?

Certificatul de performanţă energetică (CPE) – este un document elaborat conform metodologiei de calcul al performanţei energetice a clădirilor, prin care este indicată performanţa energetică a unei clădiri sau a unei unităţi de clădire şi care cuprinde date cu privire la consumurile de energie primară şi finală, inclusiv din surse regenerabile de energie, precum şi cantitatea de emisii în echivalent CO2. Pentru clădirile existente, certificatul cuprinde şi măsuri recomandate pentru reducerea consumurilor energetice, precum şi pentru creşterea ponderii utilizării surselor regenerabile de energie în total consum.

Cine este autorizat sa elaboreze un certificat de performanta energetica?

Certificarea şi auditarea energetică a clădirilor se realizează de către auditorii energetici pentru clădiri, atestaţi de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de autoritate competentă în domeniul construcţiilor.

Ce este performanta energetica a unei cladiri si cum se calculeaza?

Performanţa energetică a clădirii este energia efectiv consumată sau estimată pentru a răspunde necesităţilor legate de utilizarea normală a clădirii, necesităţi care includ în principal: încălzirea, prepararea apei calde de consum, răcirea, ventilarea şi iluminatul.

Performanţa energetică a clădirii se determină conform unei metodologii de calcul şi se exprimă prin unul sau mai mulţi indicatori numerici care se calculează luându-se în considerare izolaţia termică, caracteristicile tehnice ale clădirii şi instalaţiilor, proiectarea şi amplasarea clădirii în raport cu factorii climatici exteriori, expunerea la soare şi influenţa clădirilor învecinate, sursele proprii de producere a energiei şi alţi factori, inclusiv climatul interior al clădirii, care influenţează necesarul de energie.

Performanţa energetică a clădirii/unităţii de clădire este exprimată, în principal, prin următorii indicatori de performanţă:

 1. a) clasa energetică;
 2. b) consumul total specific de energie;
 3. c) indicele de emisii echivalent CO2.

Pentru ce cladiri se poate elibera CPE?

Certificatul de performanţă energetică, se elaborează pentru:

 • a) categoriile de clădiri, enumerate mai jos şi unităţile acestora, care se construiesc, se vând, se închiriază sau sunt supuse renovărilor majore:
  • - locuinţe unifamiliale
  • - blocuri de locuinţe
  • - birouri
  • - clădiri de învăţământ
  • - spitale
  • - hoteluri şi restaurante
  • - construcţii destinate activităţilor sportive
  • - clădiri pentru servicii de comerţ
  • - alte tipuri de clădiri consumatoare de energie
 • b) clădirile aflate în proprietatea/administrarea autorităţilor publice sau a instituţiilor care prestează servicii publice.

Care sunt categoriile de cladiri pentru care NU se elaboreaza CPE?

Cerinţele stabilite în metodologie nu se aplică următoarelor categorii de clădiri:

 • a) clădiri şi monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită, cărora, dacă li s-ar aplica cerinţele, li s-ar modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior;
 • b) clădiri utilizate ca lăcaşuri de cult sau pentru alte activităţi cu caracter religios;
 • c) clădiri provizorii prevăzute a fi utilizate pe perioade de până la 2 ani, din zone industriale, ateliere şi clădiri nerezidenţiale din domeniul agricol care necesită un consum redus de energie;
 • d) clădiri rezidenţiale care sunt destinate a fi utilizate mai puţin de 4 luni pe an;
 • e) clădiri independente, cu o suprafaţă utilă mai mică de 50 mp.

Cand este obligatorie prezentarea certificatului de performanta energetica?

Pentru ce tip de imobil? In ce context se cere? Cine il prezinta? Cui / unde se transmite? Cand?
Clădirile sau unităţile de clădire Vanzare-cumparare / inchiriere Investitorul / proprietarul / administratorul Cumpărătorului / chiriaşului
 • a) anterior perfectării contractului - copie scan;
 • b) la incheierea contractului - originalul.
Clădirile sau unităţile de clădire Vanzare-cumparare / inchiriere Proprietarul Organul fiscal competent La inregistrarea contractului - o copie scan
Nota: Contractele de vânzare-cumpărare încheiate fără prezentarea certificatului de performanta energetica, sunt supuse nulităţii relative, potrivit prevederilor Codului civil.
Clădirile care se construiesc Recepţie la terminarea lucrărilor Investitorul / proprietarul / administratorul Comisia de RTL (receptie la terminarea lucrarilor) Se prezinta in original. Se anexeaza in copie, la PVRTL (proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor)
Nota: Procesul-verbal încheiat cu ocazia recepţiei la terminarea lucrărilor şi neînsoţit de copia de pe certificat este nul de drept.
Clădirilor care se vând înainte de efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor Vanzare-cumparare Investitorul / proprietarul / administratorul Cumpărătorului La incheierea contractului se pun la dispozitie DOAR date/informaţii în vederea evaluării performanţei energetice a clădirii/unităţii de clădire, cuprinse în documentaţia tehnică a acesteia
Cladiri, (Su> 250m²) Daca sunt in proprietatea/ administrarea autorităţilor publice; Daca in cladire funcţionează instituţii care prestează servicii publice. Conducătorii instituţiilor publice (detinatorii) Afisarea certifcatului într-un loc accesibil şi vizibil publicului. Pe toata durata de functionare a institutiei in respectiva cladire

Cine controleaza aplicarea unitară a prevederilor legale privind performanţa energetică a clădirilor?

Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. exercită controlul statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale privind performanţa energetică a clădirilor şi inspecţia sistemelor de încălzire/climatizare, în baza unei proceduri elaborate de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. şi aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în scopul realizării şi menţinerii cerinţei esenţiale de "economie de energie şi izolare termică", precum şi a celorlalte cerinţe esenţiale prevăzute de Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare.

 • a) Verificarea afişării certificatului la clădirile aflate în proprietatea/administrarea autorităţilor administraţiei publice, precum şi la clădirile instituţiilor care prestează servicii publice.;
 • b) Verificarea anuală, prin sondaj, a minimum 10% din certificatele şi rapoartele de audit energetic, precum şi din rapoartele de inspecţie a sistemelor de încălzire şi de climatizare, înregistrate anual în băncile de date specific;
 • c) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. prezintă trimestrial, precum şi la solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, rapoarte cu privire la activitatea de control desfăşurată şi măsurile dispuse, inclusiv sancţiunile aplicate.

Sanctiuni ce rezulta din nerespectarea legii 372/ 2005

Auditorii Energetici
Contraventii Amenzi(Actualizarea limitelor amenzilor contravenţionale se face prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei.) Cf. Ordonanţei Guvernului nr. 13/2016, începând cu data de 28 februarie 2016 Extras din Legea nr. 372/2005, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 23 iulie 2013
Nerespectarea obligaţiei de a inscrie în registrul propriu de evidenţă a activităţii a datelor de identificare a documentelor întocmite: a certificatelor şi rapoartelor de audit energetic, a rapoartelor de inspecţie a sistemelor de încălzire/climatizare, după caz. 1.250 lei - 2.500 lei; Art. 32. (1) litera (a)
Nerespecatrea obligatiei de a transmite, în format electronic, la termenul stabilit prin lege, conţinutul documentelor elaborate. 1.250 lei - 2.500 lei; Art. 32. (1) litera (b)
Transmiterea de date şi informaţii incomplete şi/sau eronate a documentelor elaborate; 2.500 lei - 5.000 lei; Art. 32. (1) litera b^1 - Ordonanţa Guvernului nr. 13/2016.
Intocmirea şi eliberarea de certificate (inclusiv rapoarte de audit energetic si rapoarte de inspecţie), fara a avea competenţe de elaborare, semnare şi ştampilare, conform prevederilor legale în vigoare; 5.000 lei - 10.000 lei; Art. 32. (1) litera (e).
Nerespectarea, în măsurile recomandate, a aplicarii cerintelor de performanta energetica cladirii sau unitatii de cladire renovate (inclusiv elementelor de anvelopă- in cazul in care sunt renovate sau inlocuite), in scopul cresterii performantei energetice globale a cladirii; 2.500 lei - 5.000 lei; Art. 32. (1) litera (g) - Ordonanţa Guvernului nr. 13/2016
Experţi tehnici atestaţi
Nerespectarea de catre experti, în măsurile recomandate a urmatoarelor:
 • (1) În cazul clădirilor noi, precum şi în cazul renovării majore a clădirilor existente, se respectă cerinţele referitoare la sistemele tehnice ale clădirilor prevăzute în reglementările tehnice specifice, în vigoare la data întocmirii proiectelor, cu privire la instalarea corectă, dimensionarea, reglarea şi controlul sistemelor tehnice şi vizează cel puţin următoarele:
  • a) sistemele de încălzire;
  • b) sistemele de preparare a apei calde de consum;
  • c) sistemele de climatizare/condiţionare a aerului;
  • d) sistemele de ventilare de mari dimensiuni;
  • e) o combinaţie a acestor sisteme.
 • (2) Cerinţele se aplică în măsura în care, prin proiect, se stabileşte că acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcţional şi economic.
2.500 lei - 5.000 lei; Art. 32. (1) litera (h) - Ordonanţa Guvernului nr. 13/2016


Proprietarii/administratorii
Contraventii Amenzi Extras din Legea nr. 372/2005
Nerespectarea obligaţiei de afişare a certificatului pentru cladirile, avand Su>250mp. 1.250 lei - 2.500 lei; Art. 32. (1) litera (c)
Neîndeplinirea, la termenul stabilit, a măsurilor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. la controlul anterior; 2.500 lei - 5.000 lei; Art. 32. (1) litera (d)
Investitori
Nerealizarea de către investitori a studiului privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată, în funcţie de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic şi al mediului înconjurător. Este vorba despre studiul ce se cere, prin C.U. în vederea obţinerii A.C. pentru clădirile noi/ansamblurile de clădiri noi din proprietatea/administrarea autorităţilor administraţiei publice, care urmează să fie recepţionate în baza autorizaţiei de construire emise după 31 decembrie 2018, vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.; 2.500 lei - 5.000 lei; Art. 32. (1) litera (f) - Ordonanţa Guvernului nr. 13/2016.


Primari
Contraventii Amenzi Extras din Legea nr. 372/2005
Nerealizarea (neiniţierea) de către primarii localităţilor urbane cu mai mult de 5.000 de locuitori planurilor locale multianuale pentru creşterea numărului de clădiri noi şi existente al căror consum de energie este aproape egal cu zero, în care pot fi incluse obiective diferenţiate în funcţie de zonele climatice şi de categoriile de clădiri (locuinte unifamiliale; blocuri de locuinţe; birouri; clădiri de învăţământ; spitale; hoteluri şi restaurante; construcţii destinate activităţilor sportive; clădiri pentru servicii de comerţ; alte tipuri de clădiri consumatoare de energie), care se aprobă prin hotărâri ale consiliilor locale. 1.250 lei - 2.500 lei; Art. 32. (1) litera (i) - Ordonanţa Guvernului nr. 13/2016

Nota: Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, se fac de către personalul cu atribuţii de control şi inspecţie din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

Cat de des se schimba legea?

Prezenta lege a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007

Metodologia, inclusiv cerinţele minime de performanţă energetică a clădirilor/unităţilor de clădire stabilite prin metodologie, precum şi reglementările tehnice specifice privind inspecţia sistemelor tehnice ale clădirilor şi unităţilor de clădire se revizuiesc ori de câte ori se justifică din punct de vedere tehnic, dar cel puţin la 5 ani, pentru a reflecta progresul tehnic, şi se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice afişează pe pagina web actele normative şi reglementările tehnice în vigoare, aplicabile creşterii performanţei energetice a clădirilor, în scopul informării unitare a tuturor factorilor interesaţi în creşterea performanţei energetice a clădirilor, reducerea consumurilor energetice şi creşterea ponderii utilizării energiei din surse regenerabile de energie în total consum de energie primară.
Sus