Perioada de monitorizare a proiectelor renovate prin programul Casa Eficientă Energetic durează 12 luni de zile și se suprapune cu primul an post-renovare, când atât AFM-ul cât și Beneficiarul au un set de obligații de îndeplinit.

Cine face monitorizarea?

Monitorizarea proiectelor finalizate prin program se face ce către AFM structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorităţii.

AFM-ul efectuează inspecții fizice prin sondaj, în baza unei liste la zi cu proiectele aflate în monitorizare, conținând următoarele informații:

 1. nume,
 2. prenume,
 3. CNP,
 4. adresă de implementare,
 5. tel./fax ,
 6. adresă de e-mail,(unde este cazul)
 7. valoarea totală a sumelor plătite cu titlu de finanţare
 8. lista cheltuielilor eligibile.

Ce obligații are proprietarul în perioada de monitorizare a casei, în cadrul programului Casa Eficientă Energetic 2020?

 • să utilizeze şi să conserve bunurile achiziţionate prin program cu diligenţele unui bun proprietar;
  • menţină în funcţiune echipamentele electrice/electronice achiziţionate prin program în perioada supusă monitorizării;
  • să permită/să ia toate măsurile necesare pentru a se permite reprezentanţilor Autorităţii şi ai instituţiilor abilitate să verifice şi să controleze modul în care sunt îndeplinite obiectivele proiectului, inclusiv prin vizite la faţa locului;
  • să aducă la cunoştinţa potenţialilor terţi dobânditori, persoane fizice ai imobilului,pe care se implementează proiectul,informaţiile cu privire la situaţia acestuia şi să depună diligenţele în vederea preluării de către aceştia a obligaţiilor prevăzute în contractul de finanţare încheiat cu Autoritatea;
 • să furnizeze şi să transmită Autorităţii orice informaţie sau documente relevante, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării;
  • să nu înstrăineze imobilul pe care este implementat proiectul şi să nu îl greveze cu sarcini, altele decât ipoteca imobiliară, către persoane juridice sau entităţi care desfăşoară activităţi economice, sub sancţiunea recuperării de către Autoritate a finanţării acordate.
  • să menţină investiţia realizată în cadrul programului pe perioada de valabilitate a contractului de finanțare.
  • să întocmească şi să remită Autorităţii un raport de monitorizare, din 6 în 6 luni, în perioada de monitorizare.
MONITORIZARE CASA EFICIENTA ENERGETIC
PROGRAMUL CASA EFICIENTĂ ENERGETIC 2020

Dacă ai nevoie de ajutor pentru a accesa fonduri nerambursabile pentru renovarea casei tale, comandă serviciile de consulțanță Geta Energeta pentru programul Casa Eficientă Energetic 2020 și vom fi alături pas cu pas până la final, inclusiv în perioada de monitorizare.  Vezi oferta de consultanță !

Scrie un comentariu