Dosarul de finanțare pentru programul Casa Eficientă Energetic cuprinde documentele transmise la înscrierea online în program – în original, împreună cu toate actele ce dovedesc eligibilitatea solicitantului, a proiectului și a cheltuielilor (în original, în copie sau în copie legalizată, după caz).

Vezi mai jos conținutul dosarului de finanțare, structurat pe 4 categorii indentificate.

Dosarul de finantare in programul casa eficienta energetic
Conținutul dosarului de finanțare – Programul Casa Eficientă Energetic

Dosarul de finanţare este format din cererea de finanţare însoţită de documentaţia care trebuie depusă de către solicitant în vederea analizei, selectării, avizării şi aprobării finanţării.

Documentația din dosarul de finanțare

Cererea de finanţare, semnată în original

 • completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în Anexa nr. 1 la Ghid;

Actul de identitate al solicitantului

 • valabil la data înscrierii în aplicație, în copie;

 Împuternicire notarială

 • în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de o persoană împuternicită de către solicitant, în original;

Actul de identitate al persoanei împuternicite

 • valabil la data înscrierii în aplicație, în copie;

Extras de carte funciară

 • nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului-construcţie pe care se va implementa proiectul, în original sau în copie legalizată;
 • în cazul în care sistemul de producere a energiei din surse regenerabile care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii cererii de finanțare, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/ coproprietar/ deţine un drept de folosinţă asupra imobilului/teren;
 • în cazul în care extrasul de carte funciară este obţinut de solicitant în format electronic, se va depune copia tipărită a acestuia, care conţine şi codul de verificare;

Certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat

 • emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;

Certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local (Domiciliul Solicitantului)

 • emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială va fi implementat proiectul, în situația în care domiciliul solicitantul este diferit de adresa de implementare, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;

Certificat  de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local (Adresa Proiectului)

 • emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială va fi implementat proiectul, în situaţia în care domiciliul solicitantului este diferit de adresa de implementare, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;

Certificatul de performanță energetică (CPE inițial)

 • eliberat înainte de intervenție, în original sau în copie legalizată, elaborat conform legislației în vigoare de către un auditor energetic pentru clădiri atestat, nu mai vechi de 6 luni la data înscrierii în aplicația informatică;

Raportul de audit energetic al clădirii

 • Elaborat în urma efectuării auditului energetic al clădirii înainte de intervenție, în original sau în copie legalizată, întocmit conform legislației în vigoare de către un auditor energetic pentru clădiri gradul I (C&I) atestat;
 • Nu mai vechi de 6 luni la data înscrierii în aplicația informatică;

Trebuie să conțină în mod obligatoriu:

 • indicatorii de eficiență rezultați în urma evaluării performanței energetice; pentru reducerea procentuală a consumului total de energie și reducerea procentuală a indicelui de emisii echivalent CO2 se vor indica valorile estimate a fi realizate după implementarea proiectului;
 • aria utilă a spațiului încălzit;
 • măsurile propuse pentru creșterea eficienței energetice a clădirii, formulate în concordanță cu categoriile de cheltuieli eligibile

Alte documente relevante

 • în cazul în care datele introduse cu ocazia înscrierii în aplicație au fost modificate (schimbare nume etc.)

Opis

 • asumat prin semnătură de către solicitant.

Depunerea dosarului de finanțare în cadrul Programului Casa Eficientă Energetic

După înscrierea persoanei fizice, documentația îndosariată, paginată şi opisată se depune într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autorității.

Pe plic trebuie scrise în mod obligatoriu următoarele informaţii:

 • numele, prenumele şi adresa completă ale solicitantului;
 • mențiunea „pentru Programul privind efectuarea de lucrări destinate creșterii eficienţei energetice în locuințe unifamiliale, beneficiari persoane fizice”;
 • cod unic de înregistrare în aplicația informatică.
Mențiuni plic dosar de finanțare - Programul Casa Eficientă Energetic 2020
Mențiuni plic dosar de finanțare – Programul Casa Eficientă Energetic 2020

Dosarul de finanțare se transmite la sediul AFM,  în termen de 15 zile de la publicarea listei solicitanților online. Adresa Autorității: Administraţia Fondului pentru Mediu, municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, codul poştal 060031.

Depunerea dosarului se poate face:

a) fie personal la sediul AFM;

b) prin poştă/curier, cu confirmare de primire, în termenul menționat mai sus.

La momentul recepționării de către Autoritate a dosarului de finanțare, acesta va primi un număr de înregistrare.

O singură cerere de finanțare poate fi depusă de un solicitant, pentru un imobil, în cadrul aceleiași sesiuni de înscriere, iar acesta poate primi o singură dată finanțare în cadrul programului pentru imobilul respectiv.

 • În cazul în care se depun mai multe cereri de finanțare pentru același imobil, va fi finanțată doar prima casă care va fi declarată eligibilă.

6 Comentarii

 1. Bună ziua .Doresc și eu acest program cu casă energetic și renovare cu cine pot să iau legatura

Scrie un comentariu