Dosarul de decontare cuprinde un set de documente necesare pentru ca AFM-ul să restituie 60% din cheltuielile eligibile prin Programul Casa Eficientă Energetic 2020.

Noi am împărțit toate documentele în 5 grupe mari, pentru a fi mai ușor de urmărit și reținut.

Conținut dosar decontare – Programul Casa Eficientă Energetic

Conținut dosar decontare

 1. Cererea de decontare (Anexa 1 la CT), completată prin tehnoredactare și semnată de beneficiar;
 2. CI Beneficiar – copie (<=> a fost schimbat);
 3. Extras de cont bancar (<=> este altul)
 4. Contractul de execuţie / servicii, în original /copie certificată „conform cu orginalul”
 5. Factura fiscală, care trebuie să conţină numărul contractului de execuţie/servicii în baza căruia se emite, în original sau copie certificată „conform cu originalul”;
 6. Situaţii de lucrări – în original / copie certificată „conform cu originalul”, conform Modelului Devizului General, anexat la Cererea de Finanțare
 7. Facturi fiscale de achiziţie, în original sau copie certificată „conform cu originalul”:
  • Corpuri iluminat/surse cu tehnologie LED;
  • Senzori de mișcare/prezență, dispozitive pentru reglarea nivelului de iluminat;
  • Programatoare orare pentru comanda instalațiilor de încălzire și răcire;
 8. FF pentru CPE initial + Audit Energetic, în original/ copie certificată „Cf cu originalul”
 9. Dovada achitării contribuției proprii aferentă facturilor fiscale prezentate la decontare, ordin de plată însoţit de extras de cont însușite de instituţia financiar-bancară emitentă şi/sau chitanţe în original sau copie certificată „conform cu originalul” de către emitent;
 10. Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor–  în original sau în copie, certificate „conform cu originalul” (<=> sau încheiat CT de execuție)”
 11. Proces-verbal de lucrări ascunse, în original sau în copie certificată „conform cu originalul”,  (<=> sau încheiat CT de execuție)
 12. CPE emis la finalizarea lucrărilor de renovare, care să evidențieze creșterea clasei energetice, în original sau în copie legalizată;
 13. Proces-verbal de punere în funcţiune a sistemelor de producere a energiei din surse regenerabile, în original sau în copie certificată „conform cu originalul”,  (<=> sau încheiat CT de execuție)
 14. Certificate de calitate şi garanţie și declaraţii de conformitate pentru echipamentele achiziționate, în original sau în copie certificată „conform cu originalul”;
 15. Declarația beneficiarului care să certifice că echipamentele achiziționate și montate în cadrul proiectului sunt noi, în original;
 16. Declarația beneficiarului care să certifice faptul că acesta nu a înstrăinat/va înstrăina sau greva cu sarcini imobilul aferent investiției și nu a desfășurat/va desfășura sau influența vreo activitate economică (în sensul prevăzut în Comunicarea Comisiei privind noţiunea de ajutor de stat astfel cum este menţionată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene), direct sau indirect, prin sau ca o consecinţă a implementării proiectului, în perioada de valabilitate a contractului, în original;
 17. Traducere autorizată, pentru cazul în care documentele sunt redactate într-o limbă străină, în original sau în copie certificată „conform cu originalul”;
 18. Auditul energetic efectuat după intervenție, în original sau în copie legalizată, elaborat conform legislației în vigoare de către un auditor energetic atestat, care trebuie să conțină în mod obligatoriu Raportul de implementare și tabelul cu indicatorii de eficiență rezultați în urma evaluării performanței energetice, conform tabelului de la art. 5 alin. (2), aria anvelopei și valoarea explicită a indicelui de emisii echivalent CO2;
 19. Raport de finalizare la terminarea lucrărilor (anexă la contractul pentru finanțare nerambursabilă) în care se vor specifica datele de contact ale beneficiarului, lista echipamentelor/materialelor finanțate, indicatorul de performanță calculat conform formulei din ghid și alte date considerate relevante de către Autoritate, în original;
 20. alte documente pe care Autoritatea le consideră relevante pentru procesul de decontare.

Aceste documente justificative, anexate la dosarul de decontare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 1. să fie completate integral şi corect;
 2. să fie emise după data semnării contractului de finanţare (excepție CPE și auditul energetic inițial)
 3. să precizeze data şi numărul contractului în baza căruia se emit documentele şi perioada în care au fost executate lucrările aferente contractului.

Documentație incompletă – proceduri AMF în etapa de decontare

Dacă documentația depusă la AFM este incompletă, atunci Autoritatea te va notifica de maximum două ori pentru remedierea situaţiei.

Daca primești o astfel de notificare, tu ai  un termen de răspuns de 7 zile lucrătoare, de la data primirii notificării de la AFM,  pentru a soluționa problema din dosarul de decontare.

Riscuri de reziliere a contractului în etapa de decontare

Dacă tot a venit vorba de dosarul de decontare, suntem (cel puțin cu planurile) la finalul proiectului. Este etapa în care suntem atenți la toate cheltuielile efectuate, la lucrările executate și conformitatea lor cu proiectul depus și nu în ultimul rând suntem în permanență cu ochii pe regulamentul Programului Casa Eficientă Energetic 2020.

În această ultimă etapă apar cele mai multe riscuri de reziliere a contractului de finanțare cu AFM-ul.

Riscuri de reziliere contract în etapa de decontare

3 situații în care AFM-ul poate rezilia contractul de finanțare

 1. Dacă nu depui documentele în termenul solicitat, AFM va relizia contractul de finanţare și în consecință nu vei mai putea recupera de la stat cei 60% din cheltuielile eligibile din proiect.
 2. De asemenea, dacă nu se respectă condiţiile impuse cu privire la documentele aferente dosarului de decontare, contractul de finanţare se reziliază.
 3. Și nu în ultimul rând, chiar dacă ai primit de la stat 60% din cheltuielile eligibile, asta nu înseamnă că aceștia nu pot fi ceruți înapoi de către AFM. După ce primești banii nerambursabili prin programul Casa Eficientă Energetic, urmează o perioadă de 30 de zile în care trebuie să achiți furnizorii, pe care nu i-ai plătit încă, după care  proiectul tău este monitorizat încă 12 luni de zile. În această perioadă principala ta responsabilitate constă în întocmirea și transmiterea către AFM a unor rapoarte de monitorizare, din 6 în 6 luni. Tot în această perioadă, principala responsabilitate a Autorității este inspecția fizică a proiectelor finalizate, care se va face prin sondaj,  iar în cazul în care există neconcordanţe între documentele verificate în vederea decontării şi realitatea constatată pe teren, și acestea nu pot fi înlăturate, Autoritatea va rezilia contractul de finanțare, conform prevederilor din contractul de finanțare cu AFM.

Pentru a ușura experiența ta în accesarea a până la 70000 lei nerambursabili, Geta Energeta pune la dispoziția proprietarilor de case, pachetul de servicii de consultanță pentru programul Casa Eficientă Energetic.

Comanda online

Scrie un comentariu